Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott, mint Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen nyilatkozatban adom meg a hozzájárulásomat ahhoz, hogy a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft (székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1.; cégjegyzékszám: 08-09-010633) (a továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, az 1. pontban megjelölt személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel és a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.

1. A kezelt személyes adatok köre

A rendelkezésre bocsátott és a Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, postázási cím.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).

3. Az adatkezelés célja

1. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató le tudja bonyolítani a felhasználó által kezdeményezett Webáruház-tranzakciót. A jelen hozzájárulás megadásával a Felhasználó elfogadja a Webáruház általános szerződési feltételeit.
2. Az adatkezelés célja továbbá az is, hogy a Webáruházban történt regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó 1. pontban meghatározott személyes adatait direkt marketing céljából kezelje.

4. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre

Adatkezelő: Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft.
Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés direkt marketing esetében addig tart, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével történő – törlését vagy zárolását.
Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 • ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –a bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

7. Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

Pannonhalmi Apátsági Pincészet Kft.
E-mail: pinceszet@osb.hu
Székhely és postacím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
Telefon: +36/96/570-171
Telefax: +36/96/570-176
0